Shut up, Frank!

Jayatri Bhattacharya,, Times Staff